Σχετικά με το Έργο

Η μεγάλη μετακίνηση του πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες προς τα αστικά κέντρα οδήγησε σε αύξηση της κατανάλωσης ψυγμένων και κατεψυγμένων τροφίμων. Η ψύξη των τροφίμων αυτών απαιτεί σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιστοιχούν στο 50% της κατανάλωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Ψύξης, το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται παγκοσμίως για ψύξη ανέρχεται σε 17% και, δεδομένου ότι η συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα θα ανέλθει σε 85% από 75% που είναι σήμερα, τα ποσά της ενέργειας που καταναλώνονται για ψύξη θα αυξηθούν περαιτέρω στα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, με τη θέσπιση ολοένα και αυστηρότερων κανόνων και νόμων για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, έγινε υποχρεωτική η εκτεταμένη χρήση ψύξης, η οποία όμως έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια παράγεται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Κύριος στόχος της προτεινόμενης επένδυσης είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του ψυκτικού εξοπλισμού και συνεπώς του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, μέσω της εφαρμογής στρατηγικών ελέγχου της θερμοκρασίας λειτουργίας των ψυκτικών τους θαλάμων. Η μείωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα περιορίσει την εκπομπή αερίων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ικανοποιώντας μια από τις βασικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά και της κλιματικής αλλαγής γενικότερα.
Η προτεινόμενη επένδυση στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος (SmartFridge) παρακολούθησης, καταγραφής, αποθήκευσης, διαχείρισης και αυτοματοποιημένης ρύθμισης, έπειτα από επεξεργασία μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, των τιμών της θερμοκρασίας, το οποίο υιοθετεί την τεχνολογία του Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things - IoT), και ειδικότερα το συνδυασμό των τεχνολογιών της ασύρματης δικτύωσης αισθητήρων (Wireless Sensor Networking -WSN) και αλγορίθμων ενσωματωμένης ευφυίας (embedded ΑΙ). Το σύστημα αυτό θα συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας σε ετήσια βάση από την εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου της θερμοκρασίας λειτουργίας των ψυκτικών θαλάμων.

Σύμφωνα με μελέτες, στις ανεπτυγμένες χώρες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων καταναλώνουν περίπου το 20% της ενέργειας που απαιτείται συνολικά για ψύξη. Κατατάσσονται συνεπώς μεταξύ αυτών με το μεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα μετά τις βιομηχανίες. Οι λύσεις που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα από τους κατασκευαστές του ψυκτικού εξοπλισμού για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας εστιάζουν κυρίως σε παρεμβάσεις στο στάδιο της κατασκευής των θαλάμων (καλύτερη μόνωση για λιγότερες απώλειες, οικονομικότεροι συμπιεστές, κ.λπ.), οι οποίες όμως δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα.
Οι δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης που προσφέρει το προτεινόμενο σύστημα SmartFridge μέσω της προτεινόμενης μεθόδου είναι σαφώς μεγαλύτερες, καθώς η παρακολούθηση και έλεγχος του ψυκτικού εξοπλισμού αρχίζει με την εγκατάστασή του συστήματος και διαρκεί σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης, το σύστημα θα δοκιμαστεί εκτός από το εργαστήριο και σε πιλοτικές εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες σε περιβάλλον συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
Η καινοτομία που προσφέρει το προτεινόμενο σύστημα SmartFridge στηρίζεται στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών βέλτιστου ελέγχου της θερμοκρασίας λειτουργίας των ψυκτικών τους θαλάμων, και κατ’ επέκταση, στη μείωση του λειτουργικού κόστους που απορρέει από την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το προτεινόμενο σύστημα SmartFridge αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που θα μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε οποιοδήποτε υφιστάμενο ή νέο ψυκτικό θάλαμο με ελάχιστες παρεμβάσεις και μικρό κόστος.Δεδομένου ότι στη χώρα μας δραστηριοποιούνται περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταναλίσκεται για εμπορική χρήση, η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης θα δημιουργήσει μεγάλες εμπορικές προοπτικές για το παραχθέν προϊόν και συνεπώς οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την προτεινόμενη επένδυση αναμένεται να εμφανιστούν τόσο στο περιβαλλοντικό επίπεδο, όσο και στο οικονομικό. Στην πρώτη περίπτωση, η προτεινόμενη επένδυση, κατά την πιλοτική της εφαρμογή σε 10 ψυκτικούς θαλάμους από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, αναμένεται να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια σε μικρή κλίμακα, χωρίς κάποια μετρήσιμη επίπτωση στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, από την πιλοτική εφαρμογή θα καταστεί δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του ποσοστού μείωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Η εφαρμογή της προτεινόμενης επένδυσης στη συνέχεια σε μεγάλη κλίμακα αναμένεται να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον περιορισμό της εκπομπής αερίων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, και ικανοποιώντας μια από τις βασικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά και της κλιματικής αλλαγής γενικότερα. Στη δεύτερη περίπτωση, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, αρχικά στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή, αλλά και στη συνέχεια κατά την εφαρμογή της προτεινόμενης επένδυσης σε μεγάλη κλίμακα, θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων.
Η προτεινόμενη επένδυση, λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της, αλλά και του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στον οποίο στοχεύει, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας Smart Engineering & Management Solutions IKE (SEEMS) κυρίως στο εγχώριο, αλλά και στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο εμπορικό προϊόν με αντίστοιχες δυνατότητες. Με την υλοποίηση της παρούσας προτεινόμενης επένδυσης θα αποκτηθεί νέα τεχνογνωσία, τόσο σε τομείς που άπτονται των σημερινών ερευνητικών και εμπορικών ενδιαφερόντων της εταιρίας, όσο και σε νέους τεχνολογικούς τομείς, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τους επιχειρηματικούς της ορίζοντες, βελτιώνοντας την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της και ενισχύοντας την παρουσία της, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με φυσικό επακόλουθο την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών και γενικότερα τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της